top of page

Vedtægter for Refsvindinge Natur- og kulturcenter

 

§1

Navn og hjemsted

Stk.1

Foreningens navn er Refsvindinge Natur- og kulturcenter.

Foreningens adresse er Skolevænget 1-3, Refsvindinge, 5853 Ørbæk. Nyborg Kommune.

§2

Foreningens formål

Stk.1

Foreningens formål er på almennyttig basis at drive Refsvindinge Natur- og kulturcenter og være en paraply-forening for brugere af Refsvindinge Natur- og Kulturcenter.

Området indeholder et oplevelsescenter, der består af en naturdel og en kulturdel.

Stk.2

Naturcenter har til formål at formidle viden om og skabe øget forståelse for naturen blandt børn, unge og familier.

Stk.3 

Naturcenteret har til formål at udvikle frilufts -, natur- og kulturprojekter for skoler, beboere, dagplejere, institutioner, foreninger, familier og turister, for derved at synliggøre og bevidstgøre lokalsamfundets værdier og fremme forståelsen og naturformidlingen i området.

Stk.4

Centeret kan benyttes med og uden overnatninger til undervisning, møder, kurser, udstillinger, interesse fællesskabs arrangementer o.l. af foreninger, institutioner og interessegrupper.

§3

Kapital og formue

Stk.1

Kapital og formue tilvejebringes ved bidrag, tilskud fra organisationer, fonde, kommune og enkeltpersoner samt fra brugerne.

Stk.2

Evt. overskud fra aktiviteter og arrangementer i henhold til centerets formål skal geninvesteret i ejendommen eller i aktiviteter i henhold hertil.

 

§4

Medlemskreds og kontingent

Stk.1           

Alle med interesse for Refsvindinge Natur- og kulturcenter, som har lyst og vilje til at arbejde for foreningens formål – foreninger, institutioner, interessegrupper og enkeltpersoner – kan optages som medlemmer af foreningen.

Stk.2           

Optagelse i foreningen sker på den stiftende generalforsamling eller gennem skriftlig (e-mail eller brev) tilmelding til bestyrelsen for foreningen. Medlemskabet er først gyldigt, når man har betalt kontingent for det første år.

Stk.3           

Udmeldelse kan ske ved skriftlig henvendelse til kassereren.

Stk.4

Medlemskontingentet foreslås af bestyrelsen for 1 år ad gangen og forelægges på den ordinære generalforsamling til endelig godkendelse.  

Kontingentet opkræves forud for hvert regnskabsår/medlems år og forfalder 15. december.

Stk.5           

Hvis et medlem er i restance vil medlemmet blive udmeldt.

Stk.6           

Bestyrelsen kan med øjeblikkelig varsel ekskludere et medlem, der efter bestyrelsen opfattelse modarbejder foreningens formål eller med fortsæt bringer foreningen i miskredit. Eventuelle eksklusioner skal indgå i bestyrelsens/formandens beretning på først følgende generalforsamling.

 

§5

Generalforsamlingen

Stk.1           

Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed.

Stk.2           

Ordinær generalforsamling afholdes hvert år inden udgangen af februar måned og indkaldes offentligt med mindst 3 ugers varsel med angivelse af dagsorden og opfordring til indsendelse af forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen.

Stk.3           

Dagsordenen for den ordinære generalforsamling skal mindst indeholde følgende punkter:

 1. Valg af dirigent

 2. Valg af stemmetællere

 3. Bestyrelsens årsberetning

 4. Regnskabsaflæggelse

 5. Indkomne forslag

 6. Fastsættelse af kontingent

 7. Godkendelse af budget

 8. Valg af bestyrelsesmedlemmer

 9. Valg af suppleanter

 10. Valg af revisor

 11. Eventuelt

 

Stk.4           

Vedtægtsændringer eller vedtægtstilføjelser skal averteres som punkt på dagsordenen i indkaldelsen til generalforsamlingen. Vedtægtsændringer kan kun ændres med 2/3 flertal af de fremmødte på en generalforsamling, og træder i kraft med virkning fra den generalforsamling, de vedtages på.

 

Stk.5           

Alle spørgsmål på generalforsamlingen afgøres ved almindeligt stemmeflertal.

 

Stk.6           

Forslag, der ønskes forelagt generalforsamlingen, skal være formanden i hænde mindst 14 dage inden generalforsamlingens afholdelse.

 

Stk.7           

Ekstraordinær generalforsamling kan indkaldes, når bestyrelsen eller min. 25 stemmeberettigede har indgivet begrundet skriftlig anmodning herom til bestyrelsen.

Ekstraordinær generalforsamling varsles på samme måde som ordinær generalforsamling og skal afholdes senest 5 uger efter, at bestyrelsens formand har modtaget skriftlig henvendelse herom.

 

Stk.8           

Alle spørgsmål på generalforsamlingen afgøres ved almindelig stemmeflertal.

 

Stk.9           

Stemmeret har alle medlemmer af foreningen, som er over 18 år og har betalt kontingent for det indeværende år. Der kan kun stemmes ved personligt fremmøde. 1 stemme pr. medlem.

 

Stk.10         

Ved personvalg, hvor der er foreslået flere end det antal, der skal vælges, foretages altid skriftlig afstemning. Ved sådanne personvalg anvendes reglen om simpelt flertal.

 

Stk.11         

Enhver stemmeberettiget kan forlange skriftlig afstemning.

 

Stk.12         

Generalforsamlingen vælger ved simpel stemmeflerhed en dirigent. Dirigenten som ikke er medlem af bestyrelsen, leder forhandlingerne og afgør alle spørgsmål vedrørende sagernes behandlingsmåde og stemmeafgivning.

§6

Bestyrelsen

Stk.1           

Bestyrelsen består af seks medlemmer, der vælges af generalforsamlingen

3 medlemmer vælges i ulige år og 3 medlemmer vælges i lige år.

 

Stk. 2

Som medlem af bestyrelsen kan generalforsamlingen efter indstilling vælge medlemmer af foreningen.

Foreningens medlemmer og bestyrelsen kan herudover indstille repræsentanter fra forskellige samarbejdende foreninger og/eller institutioner fra lokalområdet.

                                                                                        

Stk.3

Bestyrelsesmedlemmerne vælges for 2 år ad gangen.       

Stk.4

Generalforsamlingen vælger endvidere 2 suppleanter for et år ad gangen. Det skal af protokollen fremgå hvilken af de valgte, der er 1.suppleant henholdsvis 2.suppleant.                   

Stk.5

Bestyrelsen konstituerer sig med formand, næstformand og kasserer.                    

Stk.6

Bestyrelsens konstituerende møde holdes senest otte dage efter den ordinære generalforsamling.

§ 7

Bestyrelsen virke

 

Stk. 1

Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden.

 

Stk.2

Bestyrelsens arbejde er ulønnet. Der kan ydes udgiftsdækning for afholdte udgifter, der er en følge af bestyrelsens beslutninger.

 

Stk. 3

Bestyrelsen holder møde så ofte formand og to bestyrelsesmedlemmer finder det nødvendigt.

 

Stk.4           

Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når min. tre medlemmer er tilstede til indvarslet møde.

 

Stk.5           

Beslutninger træffes ved simpel stemmeflerhed. Ved stemmelighed er formandens stemme afgørende.

Stk.6           

Bestyrelsen kan til den daglige drift ansætte en leder.

Stk.7           

Bestyrelsen godkender det kommende års budget.

Budgettet underskrives af de tilstedeværende bestyrelsesmedlemmer.

§8

Udvalg og grupper

Stk.1

Det er bestyrelsens ansvar, at foreningen løser en række opgaver af betydning for medlemmerne.

Stk.2

Der nedsættes en frivillighedsgruppe til hjælp med diverse opgaver.

Gruppen findes blandt foreningens medlemmer.

 

§9

Foreningen kan ikke

Stk.1

Foreningen kan ikke indgå aftale med et medlem af bestyrelsen, lederen eller anden ansat, hvorved denne – selvstændigt eller som befuldmægtiget for en anden, herunder f.eks. en ansat i dennes virksomhed – optræder som grundsælger, entreprenør, leverandør, advokat, arkitekt, eller lign.

 

Stk.2

Foreningen kan ikke udleje bygningerne til private fester.

§10

Tegningsregler og hæftelse

Stk.1           

Foreningen tegnes udadtil ved underskrift af formanden og næstformand i forening. Ved optagelse af lån og ved salg/pantsætning af fast ejendom tegnes foreningen af den samlede bestyrelse.

Stk.2           

Der påhviler ikke foreningens medlemmer nogen personlig hæftelse for de forpligtelser, der påhviler foreningen.

 

§11

Økonomi, regnskab og revision

Stk.1           

Foreningens regnskabsår følger kalenderåret.

 

Stk.2           

Bestyrelsen er ansvarlig over for generalforsamlingen for budget samt regnskab.

 

Stk.3           

Foreningens regnskab føres af kassereren, der tillige fører foreningens medlemsregister.

 

Stk.4           

Regnskabet revideres af på generalforsamlingen valgte revisor.

 

Stk.5

Som revisor kan efter indstilling vælges registreret eller statsautoriseret revisor.

Foreningens revisor vælges for et år ad gangen.

§12

Vedtægtsændringer

Stk.1           

Disse vedtægter kan kun ændres med 2/3 flertal på en generalforsamling, hvor ændringsforslaget fremgår af dagsordenen.

 

Stk.2           

Vedtægtsændringer træder i kraft med virkning fra den generalforsamling, de vedtages på.

§13

Opløsning

Stk.1           

Foreningens opløsning kan kun vedtages efter reglerne om vedtægtsændringer,

§5 stk. 4.

 

Stk.2           

I tilfælde af foreningens opløsning træffer Nyborg Kommune efter indstilling fra bestyrelsen beslutning om eventuelle aktivers anvendelse til de i § 2 nævnte formål.

 

 

Således vedtaget på foreningens stiftende generalforsamling

 

d. 26-10. 2015.

Ændret på ekstraordinær generalforsamling d. 07.-08. 2017

Senest ændret på generalforsamling 26. februar 2024

bottom of page