top of page

Privatlivspolitik for Refsvindinge Natur- og Kulturcenter

21. maj 2018

 

I forbindelse med dit medlemskab i Refsvindinge Natur- og Kulturcenter (RNK) behandler vi en række oplysninger om dig.

Efter databeskyttelsesforordningens artikel 13 skal vi give dig en række oplysninger om, hvordan vi behandler dine data. Vi har derfor udfærdiget denne privatlivspolitik, hvor du kan læse nærmere om behandlingen af dine data, når du er medlem af RNK.

Det er vigtigt for os at understrege, at vi alene behandler dine oplysninger til brug for dit medlemskab af RNK. Vi videresælger aldrig oplysninger om vores medlemmer til andre, ligesom vi ikke udleverer dine data til andre end beskrevet i denne privatlivspolitik.

 

RNK er dataansvarlig – kontaktinformation

RNK er dataansvarlig for behandlingen af de personoplysninger, som vi har modtaget fra dig, og vi sikrer, at dine personoplysninger behandles i overensstemmelse med lovgivningen.

RNK kan kontaktes her:

CVR-nr: 37 18 96 85

Mail: Natur.refsvindinge@gmail.com

 

Formålet med behandlingen af dine personoplysninger, herunder retsgrundlaget

Formålet med behandlingen af dine personoplysninger er et medlemskab i RNK.

Dine oplysninger behandles således for at kunne håndtere dig som medlem i RNK, hvilket omfatter:

  • Orientering om RNKs aktiviteter i klubben f.eks. i nyhedsbreve

  • Håndtering af adgang til aktiviteter

  • Håndtering af dine medlemsrettigheder i henhold til vedtægterne

  • Opfyldelse af medlemsforpligtelser, herunder opkrævning og betaling af kontingent

  • Afholdelse af sociale arrangementer

  • Udsendelse af spørgeskemaer/tilfredshedsundersøgelser om dit medlemskab i foreningen

  • Opbevaring af oplysninger med historisk værdi til statistik og lignende

  • Hvis du som frivillig indtræder i RNKs bestyrelse vil dine kontaktinformationer i form af navn, mail, telefon og evt. billede blive delt med klubbens medlemmer på hjemmesiden, i kommunikationen til medlemmer og andre steder, hvor det er relevant at oplyse, hvordan klubbens medlemmer kan kontakte dig

Retsgrundlaget for vores behandling af dine personoplysninger følger af 1) persondataforordningens artikel 6, stk. 1 (b), idet de behandles for at kunne opfylde den kontrakt (aftale), der er mellem dig og klubben om et medlemskab af RNK.

 

Kategorier af personoplysninger

Vi behandler personoplysninger på:

  • Medlemmer.

Som udgangspunkt behandler vi alene ”almindelige personoplysninger” i form af registrerings- og kontaktoplysninger som navn, køn, adresse, indmeldelsesdato, telefonnummer, fødselsdato, e- mailadresse samt relevante oplysninger opkrævning af kontingent.

  • Ansatte.

Som udgangspunkt behandler vi alene ”almindelige personoplysninger” i form af registrerings- og kontaktoplysninger som navn, køn, adresse, indmeldelsesdato, telefonnummer, fødselsdato, e- mailadresse samt relevante oplysninger opkrævning af kontingent. Desuden behandler vi cpr-nummer, skatteoplysninger, pensionsoplysninger, bankkontooplysninger i forbindelse med løn og oplysninger til det offentlige.

 

 

Deling af dine persondata

Vi videregiver ansattes personoplysninger til følgende modtagere:

 

Hvor får vi dine personoplysninger fra?

Personoplysningerne behandlet af RNK indhentes alene hos dig.

 

Opbevaring af dine personoplysninger

Vi opbevarer dine personoplysninger så længe du er medlem hos os og i op til 2 år efter kalenderåret for din udmeldelse af praktiske og administrative hensyn. Hvis vi måtte have et tilgodehavende hos dig, eller lovkrav om at opbevare længere, vil vi dog opbevare dine data så længe, det er relevant i forhold til disse regler/formål.

 

Dine rettigheder

Du har efter databeskyttelsesforordningen en række rettigheder i forhold til vores behandling af oplysninger om dig.

Hvis du vil gøre brug af dine rettigheder, skal du kontakte os.

Ret til at se oplysninger (indsigtsret): Du har ret til at få indsigt i de oplysninger, som vi behandler om dig, samt en række yderligere oplysninger.

Ret til berigtigelse (rettelse): Du har ret til at få urigtige oplysninger om dig selv rettet.

Ret til sletning: I særlige tilfælde har du ret til at få slettet oplysninger om dig, inden tidspunktet for vores almindelige generelle sletning indtræffer.

Ret til begrænsning af behandling: Du har visse tilfælde ret til at få behandlingen af dine personoplysninger begrænset. Hvis du har ret til at få begrænset behandlingen, må vi fremover kun behandle oplysningerne – bortset fra opbevaring – med dit samtykke, eller med henblik på at retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares, eller for at beskytte en person eller vigtige samfundsinteresser.

Ret til indsigelse: Du har i visse tilfælde ret til at gøre indsigelse mod vores eller lovlige behandling af dine personoplysninger. Du kan også gøre indsigelse mod behandling af dine oplysninger til direkte markedsføring.

Ret til at transmittere oplysninger (dataportabilitet): Du har i visse tilfælde ret til at modtage dine personoplysninger i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format samt at få overført disse personoplysninger fra én dataansvarlig til en anden uden hindring.

Du kan læse mere om dine rettigheder i Datatilsynets vejledning om de registreredes rettigheder, som du finder på www.datatilsynet.dk.

 

Klage til Datatilsynet

Du har ret til at indgive en klage til Datatilsynet, hvis du er utilfreds med den måde, vi behandler dine personoplysninger på. Du finder Datatilsynets kontaktoplysninger på www.datatilsynet.dk.

 

Revidering af privatlivspolitikken

Vi opdaterer denne privatlivspolitik, hvis der sker ændringer i den måde, som vi behandler dine persondata på. Ved ændringer vil datoen øverst i privatlivspolitikken blive ændret. Den til enhver tid gældende privatlivspolitik vil være tilgængelig på vores hjemmeside, og vil også blive sendt ud til orientering til alle medlemmer.

bottom of page