top of page

 

 

 

 

 

Historien:

En strandtudsebestand med 15 km til nærmeste kyst kan lyde som noget, der hører historien til, og det er nok netop det, der gør sig gældende for strandtudsen ved Refsvindinge.

For i fortiden eller historien var der vand helt ind til Refsvindinge. Der er beretninger om, at dronning Dagmar og andre søfarende sejlede ind fra Storebælt via snørklede kanaler.

Samme rute har datidens strandtudser benyttet. Fra de oversvømmede strandenge syd fra Nyborg har de taget turen i kølvandet på den handelstrafik, der hørte den tid til.

Og efterkommere fra den tids bestande af strandtudser har kunnet overleve i de temporære vandhuller, der opstod, før dræn i Danmark for alvor ændrede landskabet. Vi taler om en strandtudsebestand med aner tilbage til 1200-tallet, og om nogen har den sin berettigelse i området. Og med vores hjælp er den ved at generobre det tabte land, eller vand skulle vi nok sige.

Strandtudsen var egentlig uddød i Refsvindinge, indtil en lokal beboer i Refsvindinge fandt en ægstreng i et udtørret vandhul, og siden har Kbh. Zoo leveret haletudser til Refsvindinge fra denne ægstreng.

Siden København Zoo sammen med lokale lodsejere i 2011 gravede det første vandhul, er i alt 12 vandhuller kommet til og yderligere 5 er under etablering/ansøgning. Vi har i næsten 3 år med midler fra Den Danske Naturfond kunnet grave, oprense, vedligeholde og formidle omkring arten, og den lokale forankring er for alvor ved at få fat. Men vi må ikke stoppe her. Med nye vandhuller og udsætninger af haletudser fra opdræt i København Zoo, i samarbejde med lokale skoler og borgere, der tager del i opgaven med at få strandtudserne repræsenteret i området, har vi mulighed for at genskabe et område, hvor der igen er plads til strandtudsen.

Det skylder vi, og det er vores mål.

Hver en krone tæller, og for hvert barn, der lærer at passe på strandtudsen, og dermed naturen, er vi kommet et skridt nærmere. Lokalt ejerskab og Zoos arbejde med opdræt går hånd i hånd, og kun sådan kan vi gøre noget mærkbart. Vi har allerede gode erfaringer med samarbejdet, og mange tusinde strandtudsehaletudser har taget turen fra Zoo til Refsvindinge. Vores indsats har haft betydning, og der er fundet ynglende strandtudser, men bestanden er meget sårbar, og der skal gøres mere, før vi helt er i mål.

Samarbejdet mellem København Zoo og Refsvindinge Natur-Kulturcenter er enestående. Senest har etablering af en feltstation i centeret gjort det muligt at få samarbejdet solidere, og er man en del af centeret, så er man også en del af København Zoo, og med strandtudsen som fokusdyr får det hele betydning for arbejdet med strandtudsebestanden ved Refsvindinge.

image002.png

Projektbeskrivelse:

Projektet har til formål at genetablere selvopholdende paddebestande i og omkring Refsvindinge, indledningsvis med fokus på strandtudse (Epidalea calamita). Til støtte for dette udføres genopretning af ynglelokaliteter samt vandringsveje for padderne, så der opstår en række sammenhængende vådområder i området, der er til gavn ikke kun for strandtudser, men også for andre paddearter, f.eks. klokkefrø (Bombina bombina) og stor vandsalamander (Triturus cristatus). Vi håber i den forbindelse at kunne skabe en korridor til strandtudserne og andre padder i Tarup-Davinde området. Med udgangspunkt i projektaktiviteterne vil der løbende blive gennemført en aktiv formidling om projektets formål og paddernes situation i Danmark generelt. Formidlingen rettes primært mod skoler og lokalsamfund for at opnå størst mulig lokal forankring af projektet.

Projektets indhold:

Projektområdet: 

Det nuværende projektområde er primært Refsvindinge og omegn og bygger på allerede gravede vandhuller og tilsagn fra lokale lodsejere om deltagelse i projektet med nye vandhuller. Der er tale om et landbrugsområde med spredte vandhuller og spredt bebyggelse. Der er ikke på nuværende tidspunkt registreret særlig natur eller specifikke plante- eller dyrearter, der kræver særlige hensyn, bortset fra en mindre bestand af strandtudser på Bøgebjerg. Der vil dog før en evt. naturpleje, f.eks. i form af afgræsning, blive foretaget en grundig gennemgang af lokaliteten, så anlæggelse og pleje ikke vil skade værdifuld natur eller beskyttede arter. Etablering af nye vandhuller foretages i samarbejde med biologer fra Teknik og Miljø i Nyborg Kommune for at få gennemgang af naturen og tilladelse.

 

Projektets naturmæssige formål: 

Gennem etablering af nye og forbedring af eksisterende vandhuller samt etablering af korridorer derimellem skabes der en sammenhængende biotop, der kan understøtte en sund og levedygtig bestand af padder og af strandtudser i særdeleshed. Udsætning af paddeyngel opfostret i Zoologisk Have vil forstærke den allerede eksisterende bestand og vil genetablere paddebestandene i de vandhuller, hvor der i dag ikke er nogen padder. Gennem en nøje planlagt naturpleje i og omkring vandhullerne samt af de etablerede korridorer sikres en sammenhæng, der muliggør naturlig spredning af padderne og dermed danner forudsætning for, at paddebestanden på længere sigt kan blive selvopholdende. Den lokale forankring betragtes som en essentiel del af projektet, dels for at sikre egnede arealer til padderne, men også for at sikre bestandens overlevelse på lang sigt. Denne forankring understøttes af den interaktive formidling, der ønskes iværksat, idet den giver ejerskab omkring projektet og ligeledes er med til at sætte generel fokus på paddernes situation i Danmark. Sidst, men ikke mindst, kan dette projekt fungere som forbillede for andre lignende projekter og vise, hvordan man med relativt få midler, men en stærk lokal forankring, kan nå vidt i bevarelsen af truede paddearter. Den løbende monitering af projektets aktiviteter og af paddebestandenes udvikling sikrer, at denne erfaring fastholdes og dermed kan komme andre projekter til gavn. Endelig forventes det, at projektet vil have en positiv afledt effekt på øvrige dyregrupper, der enten direkte er afhængige af biotoptypen eller vil have fordel af tilknytning dertil (vandlevende insekter, bier, fugle, pattedyr).

 

Projektets naturindsatser: 

Der er planlagt følgende former for naturindsatser:

Naturpleje af eksisterende vandhuller, hvor der enten tidligere er registreret strandtudser, eller hvor der med en målrettet indsats kan skabes egnede betingelser for arten.

I den forbindelse har centrets leder Lise Fenger deltaget i et kursus i ”Pleje af vandhuller” afholdt af Københavns Universitet på Skovskolen i Nødebo.

Denne viden vil blive videregivet til lodsejerne.

Desuden vil vores Naturpatrulje (børn fra 7-15 år) modtage undervisning i dette, idet de allerede er i gang med plejning af vandhuller.

Vores nye tilbud ”Natur Ranger”, som retter sig mod unge 18-30-årige, ude af job, vil som en naturlig del af undervisningen bruge dette kursus til i teori og praksis at pleje vandhuller.

Og endelig har vi vores ungeprojekt, som kørte i samarbejde med Jobcentret i Nyborg. Disse elskede at komme på vandhulspleje.

 

Anlæggelse af nye egnede vandhuller i områder, der rummer gode livsbetingelser for tudserne, og med en afstand, der gør paddernes spredning mellem vandhullerne mulig.

 

Etablering og sikring af spredningskorridorer mellem vandhuller.

 

I forbindelse med disse indsatsområder bliver der tale om følgende konkrete aktiviteter:

•      Gravning af temporære vandhuller i allerede fugtige enge.

•      Anlæggelse af permanente vandhuller (ynglelokaliteter).

•      Rydning af opvækst af pil og andet skyggeskabende krat.

•      Udsætning af paddeyngel fra Zoologisk Haves pulje.

•      Kontinuerlig pleje og tilsyn af områder omkring vandhuller for at sikre mod skyggedannelse

•      Afgræsning med kvæg, får eller heste i udvalgte områder omkring vandhuller.

 

Friluftsliv og naturoplevelser: 

I forbindelse med etablering af de sammenhængende vådområder med gode ynglelokaliteter for padder er der rig mulighed for at opleve denne naturtype på et relativt begrænset areal. Som en del af projektet bliver der arrangeret guidede ture med henblik på at øge kendskabet til Danmarks paddefauna og specifikt til naturgenopretningsprojektet for strandtudsen. Der er offentlig adgang til adskillige af vandhullerne, og på disse steder er der opsat informationsstandere, der fortæller om projektet og om paddernes situation generelt. Der er mulighed for overnatning i sheltere ved Naturcentret i forbindelse med arrangementer udgående fra Naturcenteret og med aktiviteter arrangeret af vores lokale naturvejleder. Gennem disse naturoplevelser ønsker vi at skabe en større naturforståelse generelt samt et bedre kendskab til de danske padder og deres situation i Danmark specifikt. Vi ønsker at skabe en fascination for denne ofte oversete, men spændende dyregruppe – en fascination, der på længere sigt kan være med til at sikre dens bevarelse.

Lodsejere:

Der er indgået aftale med de implicerede lodsejere om anlæggelse af vandhuller og medfølgende naturpleje. Naturplejen udføres i et samarbejde mellem Refsvindinge Natur- og Kulturcenter, de enkelte lodsejere og Nyborg Kommune.
Der afholdes 2 gange årligt en Strandtudseaften i Refsvindinge Natur- og Kulturcenter. Her er Københavns Zoo vært ved en let anretning for lodsejere og andre interesserede i området. Desuden kommer man her ind på vandhulspleje etc.

Organisering: 

 

Parterne i projektet: 

Projektet ledes af et partnerskab bestående af Refsvindinge Natur- og Kulturcenter v. centrets leder Lise Fenger, Nyborg Kommune repræsenteret ved Teknik- og Miljøafdelingen, samt København Zoo, repræsenteret videnskabelig assistent, Lene Rasmussen.

 

Projektet styres af Refsvindinge Natur- og Kulturcenter og Zoologisk Have, København, i fællesskab, mens Naturcenteret alene varetager kontakten til lokale samarbejdspartnere og forestår den daglige formidling i lokalområdet.

Den videnskabelige del af projektet varetages af Zoologisk Have, der har stor erfaring med lignende projekter i ind- og udland. Der er i første omgang tale om ex situ avl af strandtudser baseret på æg indsamlet i naturen samt indsamling af data til planlægning af den nødvendige naturpleje. Senere udvides dette til at omfatte andre relevante paddearter i overensstemmelse med anbefalinger fra EU’s Habitatdirektiv samt den deraf følgende Rapport om Overvågning af Padder og krybdyr i Nyborg Kommune (2015). Løbende monitering af paddebestanden planlægges ligeledes af Zoologisk Have, men gennemføres i praksis af Naturcenteret med hjælp fra lokale frivillige.

Der foretages jævnligt videnudveksling mellem Zoologisk Have og Refsvindinge Natur- og Kulturcenter.

Zoologisk Have sender hvert forår i tudsernes aktive periode en Zoolog til Naturcentret, hvor vedkommende bor i centrets feltstation. Desuden inviteres studerende fra SDU til at deltage i arbejdet fra feltstationen.

Nyborg Kommune yder tilskud til betalingen af en naturvejleder på Refsvindinge Natur- og Kulturcenter.

Udarbejdelse af plan for den stationære og den aktive formidling varetages af Zoologisk Have sammen med Naturcenteret.

 

Udvælgelse af lokaliteter til fremtidige vandhuller sker på initiativ af Refsvindinge Natur- og Kulturcenter, der varetager kontakt til lodsejere, og besluttes endeligt efter rådgivning af København Zoo og i samarbejde med Nyborg Kommune. 

bottom of page